ထုတ်ကုန်၏ပုံသဏ္ဍာန်ကိုစစ်ဆေးရန်

  • သင့်ရှေ့ပြေးပုံစံ၏ ရည်ရွယ်ချက်ကား အဘယ်နည်း။ ရှေ့ပြေးပုံစံကို ကုန်စည်ပြပွဲ သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန်အသစ်၏ ID အတည်ပြုခြင်းအတွက် အသုံးပြုမည်ဆိုပါက၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက် CNC စက်ကို အသုံးပြုရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။

    2022-03-21

 1